Huurdersvereniging Swentibold

Over ons

Welkom op de website van Huurdersvereniging Swentibold. Wij zijn een zelfstandig onafhankelijk opererende vereniging van en voor huurders van Woonpunt in de Westelijke Mijnstreek. De vereniging zet zich in voor het behartigen van de belangen van alle huurders van Woonpunt in de Westelijke Mijnstreek. Wij zijn actief op het gebied van wonen, woonomgeving en alle zaken, die verband houden met volkshuisvesting en de verhouding tussen huurder en verhuurder. Wij overleggen met de corporatie Woonpunt, Gemeenten en de Woonbond. Het is bij wet geregeld dat de verhuurder over bepaalde zaken in overleg moet treden met de huurder. De huurdersvereniging voert namens de huurders deze gesprekken.

Om onze activiteiten vast te leggen is er door Woonpunt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de huurders(belangen)verenigingen; Groot Hoensbroek, Coriovallum Heerlen, Swentibold en Woonbelang. De Huurdersvereniging Swentibold is lid van de landelijke opererende Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders. Ze staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke goed opgeleide huurdersorganisaties.

Om meer te weten te komen over de structuur van onze organisatie, en onze doelen, kunt u in het onderstaande menu drukken op een onderwerp waar u meer over wil weten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen;

Dhr. Michel Schols, voorzitter
Dhr. Ad Laaracker, secretaris
Dhr. Joseph Majoie, penningmeester

Secretariaat:

Dhr. Laaracker
Cavaleriestraat 138
6135 JM  Sittard

Vacatures

Wij zoeken mensen die het interessant vinden om mee te denken en mee te praten over alle zaken waar de huurdersvereniging zich mee bezighoudt. Wij geven graag nadere informatie.

Bemiddeling en aandachtsgebieden

Huurdersvereniging Swentibold bemiddelt tussen huurder en verhuurder. Kunnen huurder en verhuurder niet tot overeenstemming komen, dan kan de Huurdersvereniging Swentibold verder bemiddelen door in overleg te gaan met Woonpunt en de huurder, om zo tot een acceptabele oplossing te komen voor beide partijen.

De HVS houdt zich bezig met de volgende aandachtsgebieden:

• Landelijke huurverhoging,
• servicekosten,
• prestatieafspraken,
• communicatie verhuurder/huurder,
• algemene leefbaarheid en veiligheid,
• participatie,
• sociaal plan bij sloop, renovatie en of herstructurering,
• vereniging van Eigenaren (VvE),
• energie.

En alle andere actuele onderwerpen, die invloed hebben op het huren en verhuren.

Comissies

Een bewoners overleg commissie (BOC), is een commissie van bewoners van een complex, straat of dorp. Deze commissie behartigt de belangen van de huurders, houdt hen op de hoogte van haar activiteiten en betrekt de huurders bij haar standpunten. De BOC bestaat uit 3 bestuursleden; de voorzitter, secretaris en penningmeester.

De bewoners overleg commissie heeft recht op informatie, overleg en advies over onderwerpen, die voor hen van belang zijn. Zij worden ondersteund door de huurdersvereniging en er vindt regelmatig  overleg plaats tussen de bewoners overleg commissie en Huurdersvereniging Swentibold.

Indien er geen bewoners overleg commissie opgericht kan worden, dan kan ook één van de huurders van een complex of straat optreden als contactpersoon voor de huurders en de Huurdersvereniging Swentibold.  Ook de contactpersonen kunnen rekenen op ondersteuning, informatie en overleg vanuit de Huurdersvereniging Swentibold. Het is belangrijk dat de huurders hun stem laten horen en met ons in gesprek gaan en blijven. Wij hebben de huurders nodig om ons werk goed te kunnen doen.

Veer meer informatie kunt u de overlegwet raadplegen (let op, als u op de knop klikt wordt er een nieuw tabblad geopend):   

BOC's en contact personen

In de volgende wijken/ straten is er een BOC of contactpersoon actief.

Barabarstraat, Geleen

Patersveld, Geleen

Emmastraat, Geleen

Cavaleriestraat, Sittard

Actualiteiten

Na een lange en mooie zomer is het weer tijd om u te informeren.
Onderstaand een overzicht van de zaken waar huurdersvereniging Swentibold in 2018 mee bezig is :

 • Om de 4 jaar wordt er een onderzoek ( visitatie) uitgevoerd naar de resultaten en de werkwijze van de woningcorporaties. Eind 2018 is er weer een visitatie gepland en daar doet Huurdersvereniging Swentibold ook aan mee t.b.v. corporatie Woonpunt. Er wordt onderzocht hoe Woonpunt scoort op het gebied; van huisvesting van bijzondere doelgroepen, de kwaliteit van de woning en woningbeheer, investeringen in vastgoed, de kwaliteit van wijken en buurten, betaalbaarheid van de woningen en de communicatie in het geheel. De onderwerpen hebben voor een groot deel te maken met directe ervaringen van de huurders. Wij hebben daarom een enquête gehouden onder de bewonersoverleg commissies ( BOC’ s) en de contactpersonen. Wij willen echter ook in contact komen met de huurders van complexen of wijken waar geen BOC of contactpersoon aanwezig is, daarom vragen wij u om met ons contact op te nemen via e-mail info@hvswentibold.nl of per telefoon op nummer 06-12904799, zodat wij ook uw mening kunnen meenemen in het onderzoek.
 • Woonpunt is voornemens om het parkeerbeleid aan te passen. HV Swentibold vindt het haar taak om dit nauwgezet te volgen en te onderzoeken welke gevolgen de wijziging heeft voor de huurders.
 • HV Swentibold is actief betrokken bij de prestatieafspraken, die de Gemeenten maakt met de corporaties. Kort gezegd gaat het daarbij om de vraag van de Gemeenten naar voldoende woningen in de diverse prijsklassen en toegankelijkheid voor de diverse groepen van huurders; denk daarbij aan mindervaliden en ouderen.
 • HV Swentibold houdt zich bezig met de hoogte van de servicekosten en de huurverhogingen, die jaarlijks worden doorgevoerd. Wij zijn alert op de in rekening gebrachte servicekosten en onderzoeken doorlopend op welke wijze er bezuinigd kan worden.
 • Wij zoeken huurders van Woonpunt in de westelijke mijnstreek, die een bewonerscommissie willen oprichten of willen fungeren als contactpersoon voor hun complex of wijk. Zo kunnen wij veel beter op de hoogte blijven van hetgeen speelt in uw complex of wijk. Het is belangrijk dat wij goed geïnformeerd zijn en zo de belangen van de huurders kunnen behartigen in onze gesprekken met Woonpunt. Als BOC lid of contactpersoon hebt u recht op een kleine vergoeding voor uw inzet, tevens kunt u aanspraak maken op een vergoeding van gemaakte kosten zoals papier, copiën maken etc. Dit jaar hebben 2 huurders zich beschikbaar gesteld als contactpersoon en daar zijn we heel blij mee. Als u interesse heeft bel of mail ons dan : info@hvswentibold.nl of 06-12904799.

Algemene verordening gegevensbescherming Privacy Policy

HV Swentibold hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HV Swentibold houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als HV Swentibold zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


info@hvswentibold.nl

Lidmaatschap

Het is mogelijk om lid te worden van Huurdersvereniging Swentibold. U kunt zich aanmelden via het onderstaande formulier. U kunt dan een reactie per e-mail verwachten.

Let op, wanneer u dit formulier invult machtigt u de Woningstichting Woonpunt, om een maandelijks contributiebedrag van €0,50 via de huurbetaling te innen. Om administratief-organisatorische redenen wordt de contributie via de huur geïnd.

Alle gegevens worden volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bewaard en verwerkt.

Vul alle benodigde gegevens in en klik op de knop “inschrijven als lid”.

Partners

Onderstaand vindt u de partners waar Huurdersvereniging Swentibold mee samenwerkt. U kunt op een van de logo’s klikken om de website van de desbetreffende organisatie te bezoeken (let op, als u op de knop klikt wordt er een nieuw tabblad geopend).

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, of komt u er zelf niet uit? Wij houden vanaf 1 januari maandelijks een spreekuur, waar u met uw vragen terecht kunt. Indien u graag met ons in gesprek wil gaan, maak dan telefonisch of via e-mail een afspraak. Telefonisch zijn wij bereikbaar op maandag van 9:00 tot 13:00 op het onderstaande nummer.