Huurdersvereniging Swentibold

Over ons

Welkom op de website van Huurdersvereniging Swentibold. Wij zijn een zelfstandig onafhankelijk opererende vereniging van en voor huurders van Woonpunt in de Westelijke Mijnstreek. De vereniging zet zich in voor het behartigen van de belangen van alle huurders van Woonpunt in de Westelijke Mijnstreek. Wij zijn actief op het gebied van wonen, woonomgeving en alle zaken, die verband houden met volkshuisvesting en de verhouding tussen huurder en verhuurder. Wij overleggen met de corporatie Woonpunt, Gemeenten en de Woonbond. Het is bij wet geregeld dat de verhuurder over bepaalde zaken in overleg moet treden met de huurder. De huurdersvereniging voert namens de huurders deze gesprekken.

Om onze activiteiten vast te leggen is er door Woonpunt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de huurders(belangen)verenigingen; Groot Hoensbroek, Coriovallum Heerlen, Swentibold en Woonbelang. De Huurdersvereniging Swentibold is lid van de landelijke opererende Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders. Ze staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke goed opgeleide huurdersorganisaties.

Om meer te weten te komen over de structuur van onze organisatie, en onze doelen, kunt u in het onderstaande menu drukken op een onderwerp waar u meer over wil weten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen;

Dhr. Michel Schols, voorzitter
Dhr. Ad Laaracker, secretaris
Dhr. Joseph Majoie, penningmeester

Vacatures

Vacature voorzitter HV Swentibold

Wij zoeken een vrijwilliger die, de functie van voorzitter van onze huurdersvereniging wilt invullen.  Als u interesse heeft neem dan contact met ons op.


Wij zoeken mensen die het interessant vinden om mee te denken en mee te praten over alle zaken waar de huurdersvereniging zich mee bezighoudt. Wij geven graag nadere informatie.

Bemiddeling en aandachtsgebieden

Huurdersvereniging Swentibold bemiddelt tussen huurder en verhuurder. Kunnen huurder en verhuurder niet tot overeenstemming komen, dan kan de Huurdersvereniging Swentibold verder bemiddelen door in overleg te gaan met Woonpunt en de huurder, om zo tot een acceptabele oplossing te komen voor beide partijen.

De HVS houdt zich bezig met de volgende aandachtsgebieden:

• Landelijke huurverhoging,
• servicekosten,
• prestatieafspraken,
• communicatie verhuurder/huurder,
• algemene leefbaarheid en veiligheid,
• participatie,
• sociaal plan bij sloop, renovatie en of herstructurering,
• vereniging van Eigenaren (VvE),
• energie.

En alle andere actuele onderwerpen, die invloed hebben op het huren en verhuren.

Comissies

Een bewoners overleg commissie (BOC), is een commissie van bewoners van een complex, straat of dorp. Deze commissie behartigt de belangen van de huurders, houdt hen op de hoogte van haar activiteiten en betrekt de huurders bij haar standpunten. De BOC bestaat uit 3 bestuursleden; de voorzitter, secretaris en penningmeester.

De bewoners overleg commissie heeft recht op informatie, overleg en advies over onderwerpen, die voor hen van belang zijn. Zij worden ondersteund door de huurdersvereniging en er vindt regelmatig  overleg plaats tussen de bewoners overleg commissie en Huurdersvereniging Swentibold.

Indien er geen bewoners overleg commissie opgericht kan worden, dan kan ook één van de huurders van een complex of straat optreden als contactpersoon voor de huurders en de Huurdersvereniging Swentibold.  Ook de contactpersonen kunnen rekenen op ondersteuning, informatie en overleg vanuit de Huurdersvereniging Swentibold. Het is belangrijk dat de huurders hun stem laten horen en met ons in gesprek gaan en blijven. Wij hebben de huurders nodig om ons werk goed te kunnen doen.

Veer meer informatie kunt u de overlegwet raadplegen (let op, als u op de knop klikt wordt er een nieuw tabblad geopend):   

BOC's en contact personen

In de volgende wijken/ straten is er een BOC of contactpersoon actief.

Barabarstraat, Geleen

Patersveld, Geleen

Emmastraat, Geleen

Cavaleriestraat, Sittard

Actualiteiten

Inloopspreekuur

Op iedere eerste dinsdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur kunt u bij ons terecht met vragen, tijdens een inloopspreekuur in de Ontmoetingskerk Emmaplein 50 Geleen. Er is ook een medewerker van Woonpunt aanwezig, u kunt dus ook met vragen voor Woonpunt hier terecht.  Noteer alvast de data:   2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 augustus en 3 september. 

Buurtbemiddeling.

De 4 corporaties in de Westelijke Mijnstreek hebben afspraken gemaakt met de Gemeenten over buurtbemiddeling. Het is soms moeilijk om buren aan te spreken op gedrag, dat u hinderlijk vindt. Buurtbemiddeling kan de helpende hand bieden. U wordt geholpen door speciaal opgeleide vrijwilligers om met uw buren het gesprek aan te gaan.

Voor meer informatie : buurtbemiddeling@piw.nl of 06-22968998.

Hoge huur en een laag inkomen.

Huurders met een laag inkomen en een hoge huur kunnen, op grond van het Sociaal Huurakkoord van december 2018, huurverlaging dan wel huurbevriezing aanvragen. Mensen met recht op huurtoeslag en huur boven de liberalisatiegrens krijgen huurkorting. Huurbevriezing is voor mensen met recht op huurtoeslag, die een huur hebben boven de aftoppingsgrens en onder de liberalisatiegrens. Ook mensen met een huur boven de liberalisatiegrens en een inkomen onder de € 38.085 ( de Europese toewijzingsgrens)  hebben recht op huurbevriezing. Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen dat moet u dit zelf aanvragen bij uw corporatie.

Vacature voorzitter HV Swentibold

Wij zoeken een vrijwilliger die, de functie van voorzitter van onze huurdersvereniging wilt invullen.  Als u interesse heeft neem dan contact met ons op.

UITNODIGINGEN

UITNODIGING:

Aan de leden van onze Huurdersvereniging:
Wij nodigen u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op:
6 mei 2019 van 19.00 tot 19.45 uur in de Ontmoetingskerk  Emmaplein 50 Geleen.

Agenda:

1) Opening.
2) Ingekomen stukken.
3) Verslag van 14 mei 2018.
4) Voorstel wijziging huishoudelijk reglement.
5) Secretarieel jaarverslag 2018.
6) Financieel verslag 2018.
7) Begroting 2019.
8) Verkiezing geschillencommissie.
9) Bestuursverkiezing. Vacature voorzitter.
10) Rondvraag.

Het verslag van 14 mei 2018 en het secretarieel  jaarverslag 2018 vindt u hierbij. Het financieel jaarverslag kunt u opvragen bij het secretariaat.

SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2018 HUURDERSVERENIGING SWENTIBOLD.

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering van HV Swentibold op 14 mei 2018

Wilt u ons vóór 28 april laten weten of u komt, dit in verband met het bestellen van koffie en vlaai.
Telefoon: 06-12904799 of per mail: info@hvswentibold.nl

UITNODIGING:

Aan alle huurders van Woonpunt in de Westelijke Mijnstreek:
Wij nodigen alle huurders, dus leden en niet– leden uit voor een gezamenlijk overleg op:
6 mei 2019 van 20.00 uur tot 21.00 uur in de ontmoetingskerk Emmaplein 50 Geleen.

Agenda:

1) Korte toelichting activiteiten van de Huurdersvereniging.
2) Korte toelichting Bewoners Overlegcommissies.
3) Presentatie door Woonpunt. Er is een medewerker van Woonpunt aanwezig.
4) Rondvraag.

 Vanaf 19.45 uur staat er koffie en vlaai voor u klaar.
Wij verloten onder alle aanwezigen 4 enveloppen met 25 euro per lot!
Wilt u ons vóór 28 april laten weten of u komt, dit in verband met het bestellen van koffie en vlaai.

Telefoon: 06-12904799 of per mail: info@hvswentibold.nl

Lidmaatschap

Het is mogelijk om lid te worden van Huurdersvereniging Swentibold. U kunt zich aanmelden via het onderstaande formulier. U kunt dan een reactie per e-mail verwachten.

Let op, wanneer u dit formulier invult machtigt u de Woningstichting Woonpunt, om een maandelijks contributiebedrag van €0,50 via de huurbetaling te innen. Om administratief-organisatorische redenen wordt de contributie via de huur geïnd.

Alle gegevens worden volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bewaard en verwerkt.

Vul alle benodigde gegevens in en klik op de knop “inschrijven als lid”.

Partners

Onderstaand vindt u de partners waar Huurdersvereniging Swentibold mee samenwerkt. U kunt op een van de logo’s klikken om de website van de desbetreffende organisatie te bezoeken (let op, als u op de knop klikt wordt er een nieuw tabblad geopend).

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, of komt u er zelf niet uit? Wij houden vanaf 1 januari maandelijks een spreekuur, waar u met uw vragen terecht kunt. Indien u graag met ons in gesprek wil gaan, maak dan telefonisch of via e-mail een afspraak. Telefonisch zijn wij bereikbaar op maandag van 9:00 tot 13:00 op het onderstaande nummer.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

HV Swentibold hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HV Swentibold houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als HV Swentibold zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

info@hvswentibold.nl