HV Swentibold is sedert 4 november 2020 in liquidatie en wordt per 1 januari 2021 opgeheven.

Geachte huurders van Woonpunt in de Westelijke Mijnstreek,

Op 4 november 2020 heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Hiertoe waren alle 234 leden van de vereniging schriftelijk uitgenodigd op 2 oktober 2020. Voor de bijeenkomst hadden zich 12 leden opgegeven, die ook aanwezig waren. Tevens was er een medewerker van Woonpunt aanwezig.

Tijdens die bijeenkomst zijn weer de gebruikelijke onderwerpen aan de orde gekomen, zoals:

het verslag van verleden jaar, het secretarieel jaarverslag 2019, het financiële jaarverslag 2019 en de begroting 2020. Iedere aanwezige heeft de verslagen ontvangen.

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering heeft de opheffings- ontbindingsvergadering plaatsgevonden, daartoe het volgende:

De huidige bestuursleden leggen hun functie als secretaris en penningmeester per 1 januari 2021 neer. Ondanks vele pogingen hebben wij geen opvolgers gevonden.

Wij hebben de aanwezige leden verzocht in te stemmen met de opheffing c.q. ontbinding van de vereniging. Alle aanwezigen hebben hiermee ingestemd middels stemming.

Tevens heeft 95% van de aanwezigen ingestemd met de vereffening van het nog in kas zijnde bedrag, door middel van het terugstorten aan Woonpunt.

Dit betekent dat Huurdersvereniging Swentibold wordt opgeheven resp. ontbonden per 1 januari 2021.

Wat betekent dit voor u:

Lidmaatschap:
De huurders van Woonpunt in de Westelijke Mijnstreek worden niet meer vertegenwoordigd door de Huurdersvereniging Swentibold en u bent geen lid meer van de vereniging.

Contributie:
U betaalt vanaf 1 januari 2021 geen contributie meer, we stemmen met Woonpunt zorgvuldig af dat de contributie niet meer in rekening wordt gebracht bij de “overige kosten”; terug te vinden bij uw huurcontract.

Het spreekuur vanaf 1 januari 2021:
Woonpunt zal het maandelijkse spreekuur voortzetten op iedere eerste dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur in de Ontmoetingskerk Emmaplein 50 Geleen. De buurtcoördinator van Woonpunt is dan aanwezig, huurdersvereniging Swentibold is hierbij niet meer aanwezig.

U kunt m.i.v.1 januari 2021 geen gebruik meer maken van onze diensten. U dient zich voor de diverse zaken rechtstreeks in verbinding te stellen met Woonpunt.

Woonpunt heeft toegezegd om 2x per jaar een overleg te houden met de bewonerscommissies in de Westelijke Mijnstreek; BC Barbarastraat en BC Patersveld.

Tevens is Woonpunt voornemens om onder de huurders een klankbordgroep te formeren, zodat zij meer huurders bereiken en contact kunnen onderhouden.

Tenslotte:
Wij danken u allen hartelijk voor het in ons gesteld vertrouwen de afgelopen jaren en wensen u veel woongenot en een goede gezondheid.

Het Dagelijks Bestuur HV Swentibold, in liquidatie.