Huurdersvereniging Swentibold

Over ons

Welkom op de website van Huurdersvereniging Swentibold. Wij zijn een zelfstandig onafhankelijk opererende vereniging van en voor huurders van Woonpunt in de Westelijke Mijnstreek. De vereniging zet zich in voor het behartigen van de belangen van alle huurders van Woonpunt in de Westelijke Mijnstreek. Wij zijn actief op het gebied van wonen, woonomgeving en alle zaken, die verband houden met volkshuisvesting en de verhouding tussen huurder en verhuurder. Wij overleggen met de corporatie Woonpunt, Gemeenten en de Woonbond. Het is bij wet geregeld dat de verhuurder over bepaalde zaken in overleg moet treden met de huurder. De huurdersvereniging voert namens de huurders deze gesprekken.

Om onze activiteiten vast te leggen is er door Woonpunt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de huurders(belangen)verenigingen; Groot Hoensbroek, Coriovallum Heerlen, Swentibold en Woonbelang. De Huurdersvereniging Swentibold is lid van de landelijke opererende Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders. Ze staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke goed opgeleide huurdersorganisaties.

Om meer te weten te komen over de structuur van onze organisatie, en onze doelen, kunt u in het onderstaande menu drukken op een onderwerp waar u meer over wil weten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen;

VACATURE! , voorzitter
Dhr. Ad Laaracker, secretaris
Dhr. Joseph Majoie, penningmeester

Vacatures

Vacature voorzitter HV Swentibold

Wij zoeken een vrijwilliger die, de functie van voorzitter van onze huurdersvereniging wilt invullen.  Als u interesse heeft neem dan contact met ons op; 06-12904799 of info@hvswentibold.nl


Wij zoeken mensen die het interessant vinden om mee te denken en mee te praten over alle zaken waar de huurdersvereniging zich mee bezighoudt. Wij geven graag nadere informatie.

Bemiddeling en aandachtsgebieden

Huurdersvereniging Swentibold bemiddelt tussen huurder en verhuurder. Kunnen huurder en verhuurder niet tot overeenstemming komen, dan kan de Huurdersvereniging Swentibold verder bemiddelen door in overleg te gaan met Woonpunt en de huurder, om zo tot een acceptabele oplossing te komen voor beide partijen.

De HVS houdt zich bezig met de volgende aandachtsgebieden:

• Landelijke huurverhoging,
• servicekosten,
• prestatieafspraken,
• communicatie verhuurder/huurder,
• algemene leefbaarheid en veiligheid,
• participatie,
• sociaal plan bij sloop, renovatie en of herstructurering,
• vereniging van Eigenaren (VvE),
• energie.

En alle andere actuele onderwerpen, die invloed hebben op het huren en verhuren.

Comissies

Een bewoners overleg commissie (BOC), is een commissie van bewoners van een complex, straat of dorp. Deze commissie behartigt de belangen van de huurders, houdt hen op de hoogte van haar activiteiten en betrekt de huurders bij haar standpunten. De BOC bestaat uit 3 bestuursleden; de voorzitter, secretaris en penningmeester.

De bewoners overleg commissie heeft recht op informatie, overleg en advies over onderwerpen, die voor hen van belang zijn. Zij worden ondersteund door de huurdersvereniging en er vindt regelmatig  overleg plaats tussen de bewoners overleg commissie en Huurdersvereniging Swentibold.

Indien er geen bewoners overleg commissie opgericht kan worden, dan kan ook één van de huurders van een complex of straat optreden als contactpersoon voor de huurders en de Huurdersvereniging Swentibold.  Ook de contactpersonen kunnen rekenen op ondersteuning, informatie en overleg vanuit de Huurdersvereniging Swentibold. Het is belangrijk dat de huurders hun stem laten horen en met ons in gesprek gaan en blijven. Wij hebben de huurders nodig om ons werk goed te kunnen doen.

Veer meer informatie kunt u de overlegwet raadplegen (let op, als u op de knop klikt wordt er een nieuw tabblad geopend):   

BOC's en contact personen

In de volgende wijken/ straten is er een BOC of contactpersoon actief.

Barabarstraat, Geleen

Patersveld, Geleen

Emmastraat, Geleen

Cavaleriestraat, Sittard

Actualiteiten

   Inloopspreekuur
Op iedere eerste dinsdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur kunt u bij ons terecht met vragen, tijdens een inloopspreekuur in de Ontmoetingskerk Emmaplein 50 Geleen. Er is ook een medewerker van Woonpunt aanwezig. De data:  3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december. In 2020 gaan we door met de inloopspreekuren en ook weer op de eerste dinsdag van de maand.

   Buurtbemiddeling
Het is soms moeilijk om buren aan te spreken op gedrag, dat u hinderlijk vindt. Buurtbemiddeling kan de helpende hand bieden.  Voor meer informatie : buurtbemiddeling@piw.nl of 06-22968998.

   Heeft u een klacht over Woonpunt ?
Klachten van huurders zijn belangrijk voor Woonpunt. Ze zijn immers een bron van informatie voor de verbetering van hun dienstverlening. Om de kwaliteit van de klachtenafhandeling een boost te geven, is er sinds 1 maart 2019 een nieuwe, onafhankelijke klachtencommissie: QWESTIE.

Woonpunt wil haar dienstverlening verbeteren.
Woonpunt doet er alles aan om haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een medewerker niet correct heeft gehandeld. Of omdat werkzaamheden volgens u niet goed zijn uitgevoerd, of afspraken niet zijn nagekomen. Als u het ergens niet mee eens bent, lost Woonpunt dat graag met u op. Laat het hen weten via het klachtenformulier op www.woonpunt.nl.

Wat doet QWESTIE?
QWESTIE neemt uitsluitend klachten in behandeling die eerst bij Woonpunt zelf zijn ingediend en behandeld. Bent u er samen niet uitgekomen, dan kunt u vervolgens kosteloos een klacht indienen bij QWESTIE. De onafhankelijke commissie beoordeelt uw klacht en brengt een advies uit. Het voordeel is dat u uw klacht op een eenvoudige manier kunt laten beoordelen door een onafhankelijk en deskundig orgaan. QWESTIE neemt geen klachten in behandeling die al aan de huurcommissie, de rechter of een andere instantie zijn voorgelegd.
Kijk voor meer informatie op www.qwestie-limburg.nl

Samen problemen oplossen = Samen sterk

   Langer zelfstandig thuis blijven wonen
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Onlangs maakten de Gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek samen met de woningcorporaties nieuwe afspraken over de uitvoering van deze wet.  Met een vlottere afhandeling als gevolg.

Om zelfstandig te kunnen blijven wonen, hebben bewoners soms een woningaanpassing nodig, bijvoorbeeld een traplift die via de WMO kan worden aangevraagd. Niet alleen de bewoner en de Gemeente, maar ook de woningcorporaties zijn, door de nieuwe afspraken, bij de aanpassing betrokken. Naast een woningaanpassing kan het ook om een verhuisadvies gaan en dan komt de corporatie in beeld. Dat laatste kan de beste oplossing zijn als de woning niet aangepast kan worden, omdat dit technisch onmogelijk of te duur is.

In de Westelijke Mijnstreek hebben Woonpunt, Wonen Limburg, Zaam Wonen en Zo Wonen, in juni 2019 de overeenkomst ‘Samen werken aan zelfstandig wonen’ getekend. Door een goede communicatie en heldere werkafspraken worden de lijnen tussen Gemeenten en corporaties korter. Daardoor weten huurders sneller waar ze aan toe zijn.

   Een woningaanpassing aanvragen
Voor het aanvragen van een woningaanpassing kunnen bewoners terecht bij hun eigen gemeente. Gaat het slechts om een kleine woningaanpassing, zoals een beugel of een verhoogde toiletpot? Huurders van Woonpunt kunnen daarvoor ook een beroep doen op het fonds voor wijk- en woonwensen. Kijk voor meer informatie op www.woonpunt.nl.

   Initiatief  Bewonerscommissie Athos
Het bestuur van de bewonerscommissie Athos heeft onlangs  een informatieve en tevens gezellige middag georganiseerd voor de bewoners van hun complex in Geleen. Onder het genot van een hapje en een drankje hebben de bewoners nader kennis kunnen maken met elkaar. Wij ondersteunen deze initiatieven van harte en geven de bewonerscommissie Athos een groot compliment.

   Vacature HV Swentibold
Wij zoeken vrijwilligers die, ons team willen versterken.  Als u interesse heeft neem dan contact met ons op. www.hvswentibold.nl / 06-12904799 / info@hvswentibold.nl

Met vriendelijke groet,
Ad Laaracker, secretaris
Joseph Majoie, Penningmeester.      

Lidmaatschap

Het is mogelijk om lid te worden van Huurdersvereniging Swentibold. U kunt zich aanmelden via het onderstaande formulier. U kunt dan een reactie per e-mail verwachten.

Let op, wanneer u dit formulier invult machtigt u de Woningstichting Woonpunt, om een maandelijks contributiebedrag van €0,50 via de huurbetaling te innen. Om administratief-organisatorische redenen wordt de contributie via de huur geïnd.

Alle gegevens worden volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bewaard en verwerkt.

Vul alle benodigde gegevens in en klik op de knop “inschrijven als lid”.

Partners

Onderstaand vindt u de partners waar Huurdersvereniging Swentibold mee samenwerkt. U kunt op een van de logo’s klikken om de website van de desbetreffende organisatie te bezoeken (let op, als u op de knop klikt wordt er een nieuw tabblad geopend).

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, of komt u er zelf niet uit? Wij houden vanaf 1 januari maandelijks een spreekuur, waar u met uw vragen terecht kunt. Indien u graag met ons in gesprek wil gaan, maak dan telefonisch of via e-mail een afspraak. Telefonisch zijn wij bereikbaar op maandag van 9:00 tot 13:00 op het onderstaande nummer.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

HV Swentibold hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HV Swentibold houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als HV Swentibold zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

info@hvswentibold.nl