Huurdersvereniging Swentibold

Over ons

Welkom op de website van Huurdersvereniging Swentibold. Wij zijn een zelfstandig onafhankelijk opererende vereniging van en voor huurders van Woonpunt in de Westelijke Mijnstreek. De vereniging zet zich in voor het behartigen van de belangen van alle huurders van Woonpunt in de Westelijke Mijnstreek. Wij zijn actief op het gebied van wonen, woonomgeving en alle zaken, die verband houden met volkshuisvesting en de verhouding tussen huurder en verhuurder. Wij overleggen met de corporatie Woonpunt, Gemeenten en de Woonbond. Het is bij wet geregeld dat de verhuurder over bepaalde zaken in overleg moet treden met de huurder. De huurdersvereniging voert namens de huurders deze gesprekken.

Om onze activiteiten vast te leggen is er door Woonpunt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de huurders(belangen)verenigingen; Groot Hoensbroek, Coriovallum Heerlen, Swentibold en Woonbelang. De Huurdersvereniging Swentibold is lid van de landelijke opererende Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders. Ze staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke goed opgeleide huurdersorganisaties.

Om meer te weten te komen over de structuur van onze organisatie, en onze doelen, kunt u in het onderstaande menu drukken op een onderwerp waar u meer over wil weten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen;

VACATURE! , voorzitter
Dhr. Ad Laaracker, secretaris
Dhr. Joseph Majoie, penningmeester

Vacatures

Vacature voorzitter HV Swentibold

Wij zoeken een vrijwilliger die, de functie van voorzitter van onze huurdersvereniging wilt invullen.  Als u interesse heeft neem dan contact met ons op; 06-12904799 of info@hvswentibold.nl


Wij zoeken mensen die het interessant vinden om mee te denken en mee te praten over alle zaken waar de huurdersvereniging zich mee bezighoudt. Wij geven graag nadere informatie.

Bemiddeling en aandachtsgebieden

Huurdersvereniging Swentibold bemiddelt tussen huurder en verhuurder. Kunnen huurder en verhuurder niet tot overeenstemming komen, dan kan de Huurdersvereniging Swentibold verder bemiddelen door in overleg te gaan met Woonpunt en de huurder, om zo tot een acceptabele oplossing te komen voor beide partijen.

De HVS houdt zich bezig met de volgende aandachtsgebieden:

• Landelijke huurverhoging,
• servicekosten,
• prestatieafspraken,
• communicatie verhuurder/huurder,
• algemene leefbaarheid en veiligheid,
• participatie,
• sociaal plan bij sloop, renovatie en of herstructurering,
• vereniging van Eigenaren (VvE),
• energie.

En alle andere actuele onderwerpen, die invloed hebben op het huren en verhuren.

Comissies

Een bewoners overleg commissie (BOC), is een commissie van bewoners van een complex, straat of dorp. Deze commissie behartigt de belangen van de huurders, houdt hen op de hoogte van haar activiteiten en betrekt de huurders bij haar standpunten. De BOC bestaat uit 3 bestuursleden; de voorzitter, secretaris en penningmeester.

De bewoners overleg commissie heeft recht op informatie, overleg en advies over onderwerpen, die voor hen van belang zijn. Zij worden ondersteund door de huurdersvereniging en er vindt regelmatig  overleg plaats tussen de bewoners overleg commissie en Huurdersvereniging Swentibold.

Indien er geen bewoners overleg commissie opgericht kan worden, dan kan ook één van de huurders van een complex of straat optreden als contactpersoon voor de huurders en de Huurdersvereniging Swentibold.  Ook de contactpersonen kunnen rekenen op ondersteuning, informatie en overleg vanuit de Huurdersvereniging Swentibold. Het is belangrijk dat de huurders hun stem laten horen en met ons in gesprek gaan en blijven. Wij hebben de huurders nodig om ons werk goed te kunnen doen.

Veer meer informatie kunt u de overlegwet raadplegen (let op, als u op de knop klikt wordt er een nieuw tabblad geopend):   

BOC's en contact personen

In de volgende wijken/ straten is er een BOC of contactpersoon actief.

Barabarstraat, Geleen

Patersveld, Geleen

Emmastraat, Geleen

Cavaleriestraat, Sittard

Actualiteiten

Nieuwsbrief HV Swentibold 2e kwartaal 2020

Hoe gaat het met u?
We hebben de afgelopen maanden in een heel andere wereld geleefd;  een onwerkelijke en angstige tijd. Een manier van leven die we niet gewend zijn en die invloed heeft op onze gewoontes en vrijheden. Daarom de vraag: hoe gaat het met u? Wij hopen van harte dat het goed met u gaat en dat u deze tijd goed bent doorgekomen.

Wij  wensen alle huurders die ziek zijn, ziek zijn geweest of een dierbare hebben verloren, veel sterkte.

Het inloopspreekuur.
In verband met de maatregelen van de regering zijn de inloopspreekuren in april, mei en juni niet doorgegaan. Op 7 juli gaan we weer beginnen met het eerste inloopspreekuur. Als u ons bezoekt, dan geldt ook bij ons een afstand tot elkaar van 1.5 meter, geven we geen hand en spreken we één bewoner tegelijk. In de wachtruimte zorgen we voor een afstand van minimaal 1.5 meter tussen de wachtenden. De volgende spreekuren zijn op: 4 augustus, 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december steeds van 10 tot 12.0 uur. Wij verheugen ons op uw bezoek!

De Algemene Ledenvergadering en het huurdersoverleg voor alle huurders.
U heeft in april van ons geen nieuwsbrief ontvangen en dat willen we graag uitleggen. De nieuwsbrief van april stond helemaal in het teken van de Algemene Ledenvergadering en het aansluitende huurdersoverleg voor alle huurders, die op 11 mei gehouden zouden worden . Aangezien deze bijeenkomsten niet meer door mochten gaan, hebben wij de nieuwsbrief bij de drukker moeten terughalen. Daarom heeft u in april van ons alleen de Huurwijzer van de Woonbond ontvangen, zonder nieuwsbrief. Zoals u weet wordt de Huurwijzer, sedert december 2018 door onze Huurdersverenging aan alle huurders van Woonpunt in de Westelijke Mijnstreek aangeboden. Zo is iedereen geïnformeerd over huurderszaken.

Wij wachten de ontwikkelingen af voordat we een nieuwe leden- en huurdersvergadering organiseren. Wij volgen de maatregelen van de regering voor uw en onze veiligheid.  Zodra deze bijeenkomsten gehouden mogen worden laten wij u dat weten, via de Nieuwsbrief en op onze site www.hvswentibold.nl .

Heeft u financiële problemen?
Heeft  u bijvoorbeeld door de corona maatregelen financiële problemen gekregen, neem dan contact op met Woonpunt. Wij adviseren u om uw situatie met Woonpunt te bespreken. Wacht hier niet mee, dat maakt het probleem alleen maar groter. Woonpunt vindt het belangrijk om, waar mogelijk,  haar huurders te ondersteunen en samen met u aan een oplossing te werken. Ga naar www.woonpunt.nl of bel 088-0506070.

Hoe wordt een reparatieverzoek door Woonpunt afgehandeld.
Woonpunt houdt rekening met de maatregelen van de regering en daarom onderstaande aandachtspunten.

 • Woonpunt komt alleen langs als zij veilig kunnen werken. Zij vragen daarom bij het plannen van een afspraak of er iemand in uw gezin corona-achtige gezondheidsklachten heeft.
 • Bij kwetsbare personen, die gevaar lopen bij een besmetting, lost Woonpunt alleen ernstige verstoringen op, die te maken hebben met de dagelijkse levensbehoefte ( koken, wassen, toilet etc.).
 • Woonpunt komt alleen langs als u toestemming geeft.
 • U verblijft in een andere ruimte tijdens de werkzaamheden.
 • Werkzaamheden kunnen langer duren, omdat er maar 2 medewerkers tegelijk in de woning mogen.
 • Zorg ervoor dat de ruimte makkelijk te bereiken is, dat er geventileerd wordt en houd 1.5 meter afstand tot de medewerker van Woonpunt.
 • Reparaties aan de buitenkant van de woning gaan gewoon door.

Voor meer informatie verwijzen naar de website van Woonpunt: www.woonpunt.nl

Tot slot.
Als u vragen heeft, die te maken hebben met het huren van uw woning, aarzel dan niet om onze hulp in te roepen. Wij zijn er voor alle huurders van Woonpunt in de Westelijke Mijnstreek.

Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur Huurdersvereniging Swentibold.

Lidmaatschap

Het is mogelijk om lid te worden van Huurdersvereniging Swentibold. U kunt zich aanmelden via het onderstaande formulier. U kunt dan een reactie per e-mail verwachten.

Let op, wanneer u dit formulier invult machtigt u de Woningstichting Woonpunt, om een maandelijks contributiebedrag van €0,50 via de huurbetaling te innen. Om administratief-organisatorische redenen wordt de contributie via de huur geïnd.

Alle gegevens worden volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bewaard en verwerkt.

Vul alle benodigde gegevens in en klik op de knop “inschrijven als lid”.

Partners

Onderstaand vindt u de partners waar Huurdersvereniging Swentibold mee samenwerkt. U kunt op een van de logo’s klikken om de website van de desbetreffende organisatie te bezoeken (let op, als u op de knop klikt wordt er een nieuw tabblad geopend).

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, of komt u er zelf niet uit? Wij houden vanaf 1 januari maandelijks een spreekuur, waar u met uw vragen terecht kunt. Indien u graag met ons in gesprek wil gaan, maak dan telefonisch of via e-mail een afspraak. Telefonisch zijn wij bereikbaar op maandag van 9:00 tot 13:00 op het onderstaande nummer.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

HV Swentibold hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HV Swentibold houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als HV Swentibold zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

info@hvswentibold.nl