Huurdersvereniging Swentibold

Over ons

Welkom op de website van Huurdersvereniging Swentibold. Wij zijn een zelfstandig onafhankelijk opererende vereniging van en voor huurders van Woonpunt in de Westelijke Mijnstreek. De vereniging zet zich in voor het behartigen van de belangen van alle huurders van Woonpunt in de Westelijke Mijnstreek. Wij zijn actief op het gebied van wonen, woonomgeving en alle zaken, die verband houden met volkshuisvesting en de verhouding tussen huurder en verhuurder. Wij overleggen met de corporatie Woonpunt, Gemeenten en de Woonbond. Het is bij wet geregeld dat de verhuurder over bepaalde zaken in overleg moet treden met de huurder. De huurdersvereniging voert namens de huurders deze gesprekken.

Om onze activiteiten vast te leggen is er door Woonpunt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de huurders(belangen)verenigingen; Groot Hoensbroek, Coriovallum Heerlen, Swentibold en Woonbelang. De Huurdersvereniging Swentibold is lid van de landelijke opererende Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders. Ze staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke goed opgeleide huurdersorganisaties.

Om meer te weten te komen over de structuur van onze organisatie, en onze doelen, kunt u in het onderstaande menu drukken op een onderwerp waar u meer over wil weten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen;

Dhr. Michel Schols, voorzitter
Dhr. Ad Laaracker, secretaris
Dhr. Joseph Majoie, penningmeester

Secretariaat:

Dhr. Laaracker
Cavaleriestraat 138
6135 JM  Sittard

Vacatures

Wij zij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het bestuur willen komen versterken.

Profielschets:

• U bent huurder van Woonpunt;
• U bent lid van de huurdersvereniging Swentibold;
• U bent bereid tot bijscholing;
• Digitale kennis en vaardigheid zijn gewenst.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.

Bemiddeling en aandachtsgebieden

Huurdersvereniging Swentibold bemiddelt tussen huurder en verhuurder. Kunnen huurder en verhuurder niet tot overeenstemming komen, dan kan de Huurdersvereniging Swentibold verder bemiddelen door in overleg te gaan met Woonpunt en de huurder, om zo tot een acceptabele oplossing te komen voor beide partijen.

De HVS houdt zich bezig met de volgende aandachtsgebieden:

• Landelijke huurverhoging,
• servicekosten,
• prestatieafspraken,
• communicatie verhuurder/huurder,
• algemene leefbaarheid en veiligheid,
• participatie,
• sociaal plan bij sloop, renovatie en of herstructurering,
• vereniging van Eigenaren (VvE),
• energie.

En alle andere actuele onderwerpen, die invloed hebben op het huren en verhuren.

Comissies

Een bewoners overleg commissie (BOC), is een commissie van bewoners van een complex, straat of dorp. Deze commissie behartigt de belangen van de huurders, houdt hen op de hoogte van haar activiteiten en betrekt de huurders bij haar standpunten. De BOC bestaat uit 3 bestuursleden; de voorzitter, secretaris en penningmeester.

De bewoners overleg commissie heeft recht op informatie, overleg en advies over onderwerpen, die voor hen van belang zijn. Zij worden ondersteund door de huurdersvereniging en er vindt regelmatig  overleg plaats tussen de bewoners overleg commissie en Huurdersvereniging Swentibold.

Indien er geen bewoners overleg commissie opgericht kan worden, dan kan ook één van de huurders van een complex of straat optreden als contactpersoon voor de huurders en de Huurdersvereniging Swentibold.  Ook de contactpersonen kunnen rekenen op ondersteuning, informatie en overleg vanuit de Huurdersvereniging Swentibold. Het is belangrijk dat de huurders hun stem laten horen en met ons in gesprek gaan en blijven. Wij hebben de huurders nodig om ons werk goed te kunnen doen.

Veer meer informatie kunt u de overlegwet raadplegen (let op, als u op de knop klikt wordt er een nieuw tabblad geopend):   

BOC's en contact personen

In de volgende wijken/ straten is er een BOC of contactpersoon actief.

Barabarstraat, Geleen

Patersveld, Geleen

Emmastraat, Geleen

Cavaleriestraat, Sittard

Actualiteiten

Hieronder de meest actuele informatie over huren en verhuren. U kunt op de titel van een bericht, of eventueel op lees meer (indien aanwezig) klikken, om meer te weten te komen over dit bericht. Verder vindt u in dit gedeelte ook alle eerdere berichten.

 

Gesloten

HV Swentibold is van 1 juni 2018 tot 4 juli 2018 gesloten i.v.m. jaarlijkse vakantie.

 

Verslag Algemene Ledenvergadering en huurdersvergadering van 1 mei 2018.

Op 14 mei 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering van huurdersvereniging Swentibold plaatsgevonden voor de leden van de vereniging. Aansluitend hebben wij een bijeenkomst georganiseerd voor alle huurders, dus voor leden en niet leden. Wij hebben alle huurders van Woonpunt in de Westelijke Mijnstreek uitgenodigd en totaal waren er 23 deelnemers aanwezig. Dat lijkt weinig, maar wij waren blij met deze opkomst, het is per slot van rekening pas de eerste keer dat wij dit zo organiseren.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn de vaste agendapunten conform de statuten van de vereniging besproken, zoals : het financieel jaarverslag, het secretarieel jaarverslag, het rooster van aftreden en een woord door de voorzitter. Droge stof maar toch zaken die alle leden aangaan en waar zij kennis van moeten nemen als lid.

Na een pauze met koffie met vlaai zijn we verder gegaan met een bijeenkomst, waarbij alle huurders waren uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst waar alle huurders bij aanwezig waren, hebben 2 medewerkers van Woonpunt een presentatie verzorgd over het onderwerp “Wonen en Zorg”. Dit onderwerp moet steeds meer aandacht krijgen omdat het niet meer voor de hand ligt dat men in een bejaardenhuis of verzorgingshuis opgenomen kan worden. Er wordt steeds meer initiatief en zelfredzaamheid van de burgers gevraagd; mensen blijven steeds langer in hun eigen omgeving en eigen huis wonen.

De medewerkers van Woonpunt hebben toegelicht wat dit van de corporatie vraagt en hoe zij hiermee omgaan en dat was verhelderend.

Tot slot was er gelegenheid tot het stellen van vragen en daar is goed gebruik van gemaakt. Voordeel daarbij was, dat de medewerkers van Woonpunt hier meteen kennis van konden nemen en we hebben begrepen dat er al acties zijn uitgezet. Wij kijken terug op een geslaagde  avond, die voor herhaling vatbaar is. Wij danken alle aanwezigen voor hun komst en bijdrage.

Lidmaatschap

Het is mogelijk om lid te worden van Huurdersvereniging Swentibold. U kunt zich aanmelden via het onderstaande formulier. U kunt dan een reactie per e-mail verwachten.

Let op, wanneer u dit formulier invult machtigt u de Woningstichting Woonpunt, om een maandelijks contributiebedrag van €0,50 via de huurbetaling te innen. Om administratief-organisatorische redenen wordt de contributie via de huur geïnd.

Alle gegevens worden volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bewaard en verwerkt.

Vul alle benodigde gegevens in en klik op de knop “inschrijven als lid”.

Partners

Onderstaand vindt u de partners waar Huurdersvereniging Swentibold mee samenwerkt. U kunt op een van de logo’s klikken om de website van de desbetreffende organisatie te bezoeken (let op, als u op de knop klikt wordt er een nieuw tabblad geopend).

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, of komt u er zelf niet uit? Wij houden vanaf 1 januari maandelijks een spreekuur, waar u met uw vragen terecht kunt. Indien u graag met ons in gesprek wil gaan, maak dan telefonisch of via e-mail een afspraak. Telefonisch zijn wij bereikbaar op maandag van 9:00 tot 13:00 op het onderstaande nummer.