Huurdersvereniging Swentibold

Over ons

Welkom op de website van Huurdersvereniging Swentibold. Wij zijn een zelfstandig onafhankelijk opererende vereniging van en voor huurders van Woonpunt in de Westelijke Mijnstreek. De vereniging zet zich in voor het behartigen van de belangen van alle huurders van Woonpunt in de Westelijke Mijnstreek. Wij zijn actief op het gebied van wonen, woonomgeving en alle zaken, die verband houden met volkshuisvesting en de verhouding tussen huurder en verhuurder. Wij overleggen met de corporatie Woonpunt, Gemeenten en de Woonbond. Het is bij wet geregeld dat de verhuurder over bepaalde zaken in overleg moet treden met de huurder. De huurdersvereniging voert namens de huurders deze gesprekken.

Om onze activiteiten vast te leggen is er door Woonpunt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de huurders(belangen)verenigingen; Groot Hoensbroek, Coriovallum Heerlen, Swentibold en Woonbelang. De Huurdersvereniging Swentibold is lid van de landelijke opererende Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders. Ze staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke goed opgeleide huurdersorganisaties.

Om meer te weten te komen over de structuur van onze organisatie, en onze doelen, kunt u in het onderstaande menu drukken op een onderwerp waar u meer over wil weten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen;

VACATURE! , voorzitter
Dhr. Ad Laaracker, secretaris
Dhr. Joseph Majoie, penningmeester

Vacatures

Vacature voorzitter HV Swentibold

Wij zoeken een vrijwilliger die, de functie van voorzitter van onze huurdersvereniging wilt invullen.  Als u interesse heeft neem dan contact met ons op; 06-12904799 of info@hvswentibold.nl


Wij zoeken mensen die het interessant vinden om mee te denken en mee te praten over alle zaken waar de huurdersvereniging zich mee bezighoudt. Wij geven graag nadere informatie.

Bemiddeling en aandachtsgebieden

Huurdersvereniging Swentibold bemiddelt tussen huurder en verhuurder. Kunnen huurder en verhuurder niet tot overeenstemming komen, dan kan de Huurdersvereniging Swentibold verder bemiddelen door in overleg te gaan met Woonpunt en de huurder, om zo tot een acceptabele oplossing te komen voor beide partijen.

De HVS houdt zich bezig met de volgende aandachtsgebieden:

• Landelijke huurverhoging,
• servicekosten,
• prestatieafspraken,
• communicatie verhuurder/huurder,
• algemene leefbaarheid en veiligheid,
• participatie,
• sociaal plan bij sloop, renovatie en of herstructurering,
• vereniging van Eigenaren (VvE),
• energie.

En alle andere actuele onderwerpen, die invloed hebben op het huren en verhuren.

Comissies

Een bewoners overleg commissie (BOC), is een commissie van bewoners van een complex, straat of dorp. Deze commissie behartigt de belangen van de huurders, houdt hen op de hoogte van haar activiteiten en betrekt de huurders bij haar standpunten. De BOC bestaat uit 3 bestuursleden; de voorzitter, secretaris en penningmeester.

De bewoners overleg commissie heeft recht op informatie, overleg en advies over onderwerpen, die voor hen van belang zijn. Zij worden ondersteund door de huurdersvereniging en er vindt regelmatig  overleg plaats tussen de bewoners overleg commissie en Huurdersvereniging Swentibold.

Indien er geen bewoners overleg commissie opgericht kan worden, dan kan ook één van de huurders van een complex of straat optreden als contactpersoon voor de huurders en de Huurdersvereniging Swentibold.  Ook de contactpersonen kunnen rekenen op ondersteuning, informatie en overleg vanuit de Huurdersvereniging Swentibold. Het is belangrijk dat de huurders hun stem laten horen en met ons in gesprek gaan en blijven. Wij hebben de huurders nodig om ons werk goed te kunnen doen.

Veer meer informatie kunt u de overlegwet raadplegen (let op, als u op de knop klikt wordt er een nieuw tabblad geopend):   

BOC's en contact personen

In de volgende wijken/ straten is er een BOC of contactpersoon actief.

Barabarstraat, Geleen

Patersveld, Geleen

Emmastraat, Geleen

Cavaleriestraat, Sittard

Actualiteiten

Inloopspreekuur.
Op iedere eerste dinsdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur kunt u bij ons terecht met vragen, tijdens een inloopspreekuur in de Ontmoetingskerk Emmaplein 50 Geleen. Er is ook een medewerker van Woonpunt aanwezig. De data:  4 juni, 2 juli, 6 augustus en 3 september. 

Buurtbemiddeling.
Het is soms moeilijk om buren aan te spreken op gedrag, dat u hinderlijk vindt. Buurtbemiddeling kan de helpende hand bieden.  Voor meer informatie: buurtbemiddeling@piw.nl of 06-22968998.

Algemene ledenvergadering met aansluitend een huurdersoverleg.
Op 6 mei 2019 heeft weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden van Huurdersvereniging Swentibold. Aansluitend hebben wij net als verleden jaar een overleg gehouden voor alle huurders; leden en niet leden.

De Algemene Ledenvergadering.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn de vaste agendapunten conform de statuten behandeld. Denk daarbij aan het financieel jaarverslag, het secretarieel jaarverslag, het rooster van aftreden en het vaststellen van de contributie. Tevens zijn in dit overleg de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging besproken en goedgekeurd door de leden. Wij hebben teruggekeken op een jaar, waarin het Dagelijks Bestuur actief is geweest in haar contacten met de bewoners, de deelname aan diverse overleggen en opleidingen en waarin de financiën weer prima op orde waren.

Het huurdersoverleg.
De twee voorzitters van de onlangs opgerichte Bewoners Overleg Commissies ( BOC) aan de Emmastraat en de Barbarastraat hebben een toelichting gegeven op hun ervaringen als BOC. Zij gaven aan dat zij veel voor de bewoners in hun complex kunnen beteken en dat er ook al zaken van de grond zijn gekomen. De bewoners weten hen steeds beter te vinden en als BOC verlopen de contacten met Woonpunt en HV Swentibold efficiënt. Zij krijgen volledige ondersteuning van HV Swentibold en zij adviseerden de huurders van andere complexen om ook een BOC op te richten.

Wij zien dat de BOC’s zeer actief zijn en wij geven hen een groot compliment voor hun inzet en betrokkenheid.

Tevens waren 2 medewerkers van Woonpunt aanwezig, die een presentatie hebben gegeven over de bereikbaarheid van Woonpunt. De afgelopen maanden heeft Woonpunt hard gewerkt aan de verbetering van haar bereikbaarheid; de klant snel en efficiënt te woord staan. Dagelijks verwerken zij honderden telefoontjes en het streven is erop gericht om de wachttijden aan de telefoon te verkorten en de klant de mogelijkheid te bieden om rechtstreeks met het onderhoudsbedrijf contact te laten leggen.

De voorzitter heeft een toelichting gegeven op de activiteiten van de Huurdersvereniging en uitgelegd wat er gedaan en besproken wordt.

Tenslotte werden onder alle aanwezigen 4 enveloppen met 25€ verloot en de winnaars vonden het een leuke attentie.

Wij kijken terug op een bijzonder geslaagde avond, danken ieder voor de aanwezigheid en actieve inbreng. Wij hopen volgend jaar op een nog grotere opkomst !

Wij kregen van de twee medewerkers van Woonpunt nog het volgende berichtje:
Op maandag 6 mei mocht ik namens Woonpunt aanwezig zijn bij de ledenvergadering van HV Swentibold samen met mijn collega Gemma Gerrits.

Tijdens deze avond werd nogmaals benadrukt hoe belangrijk een Huurdersorganisatie is voor huurders. Behalve wettelijke gesprekspartner valt op hoe kort de lijnen zijn, hoe signalen worden opgepakt en de samenwerking met de bewonerscommissies verloopt. Een volle zaal met wederom een aantal nieuwe leden die er voor zorgen dat de stem van de huurders nog beter kan worden gehoord.
Ruud van den Heuvel, Manager Klant en Leefbaarheid.

Vacature voorzitter HV Swentibold.
Wij zoeken een vrijwilliger die, de functie van voorzitter van onze huurdersvereniging wilt invullen.  Als u interesse heeft neem dan contact met ons op: 06-12904799 of info@hvswentibold.nl

Wij wensen u tenslotte heel fijne zomermaanden.
Ad Laaracker, secretaris.
Joseph Majoie, penningmeester.

Lidmaatschap

Het is mogelijk om lid te worden van Huurdersvereniging Swentibold. U kunt zich aanmelden via het onderstaande formulier. U kunt dan een reactie per e-mail verwachten.

Let op, wanneer u dit formulier invult machtigt u de Woningstichting Woonpunt, om een maandelijks contributiebedrag van €0,50 via de huurbetaling te innen. Om administratief-organisatorische redenen wordt de contributie via de huur geïnd.

Alle gegevens worden volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bewaard en verwerkt.

Vul alle benodigde gegevens in en klik op de knop “inschrijven als lid”.

Partners

Onderstaand vindt u de partners waar Huurdersvereniging Swentibold mee samenwerkt. U kunt op een van de logo’s klikken om de website van de desbetreffende organisatie te bezoeken (let op, als u op de knop klikt wordt er een nieuw tabblad geopend).

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, of komt u er zelf niet uit? Wij houden vanaf 1 januari maandelijks een spreekuur, waar u met uw vragen terecht kunt. Indien u graag met ons in gesprek wil gaan, maak dan telefonisch of via e-mail een afspraak. Telefonisch zijn wij bereikbaar op maandag van 9:00 tot 13:00 op het onderstaande nummer.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

HV Swentibold hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HV Swentibold houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als HV Swentibold zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

info@hvswentibold.nl